STATUT POLSKIEJ IZBY KONOPI

 

ZADANIA IZBY 

1. Ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów władzy
publicznej i innych instytucji państwowych, organizacji krajowych i zagranicznych

2. Opiniowanie projektów aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, zwłaszcza dotyczących uprawy, przetwórstwa
handlu lub zastosowania produktów z konopi,

3. ochrona krajowej produkcji i własności

4. Tworzenie warunków gospodarczych i kulturowych sprzyjających podejmowaniu działalności w zakresie przemysłowej uprawy i przetwórstwa
konopi oraz wymiany gospodarczej opartej na tym przemyśle

5. Działanie na rzecz rozwoju i unowocześnienia wszelkich gałęzi przemysłu, w którym wykorzystywane są konopie, w tym inicjowanie i
prowadzenie badań

 

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

1. Delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych

2. występowanie do organów władzy publicznej o podjęcie konkretnych działań na rzecz wsparcia i ochrony indywidualnych i zbiorowych
przedsięwzięć gospodarczych członków, w tym żądania informacji o podjętych działaniach, o bieżącej i planowanej działalności politycznej,
regulacyjnej, interwencyjnej

3. Inicjowanie wobec odpowiednich organów władzy ustawodawczej i wykonawczej regulacji prawnych dotyczących hodowli, przetwórstwa, i
handlu konopiami i produktami z konopi

4. Monitoring legislacyjny – bieżący przegląd prac legislacyjnych na potrzeby informowania członków Izby o planowanych zmianach bądź
inicjatywach dotyczących ich sytuacji prawnej, szeroko pojętej regulacji rynku

CZŁONKOWIE 

1. Członkiem zwyczajnym Izby może zostać każda osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwórstwa, handlu lub zastosowania produktów z konopi.

 

PEŁNA WERSJA STATUTU DO POBRANIA PONIŻEJ:

Chcesz dołączyć do naszej inicjatywy? 

Pobierz, wydrukuj i wypełnij deklarację i napisz do nas – poinstruujemy jakie będą następne kroki!